52.90.49.108

е адресата со која пристапуваш до тука (whois)

Екстра: